Simfer

5 Yıl “BAKIM-ONARIM HİZMETİ” Anlaşması İçin Tüketicinin Bilmesi ve Dikkat Etmesi Gereken Konular

- Sadece mekanik ve elektronik arızalar anlaşma kapsamındadır.

- Cihazınızda garanti kapsamında oluşabilecek arızalar için yedek parça ve işçilik ücreti ödemeyeceksiniz.

- Simfer-Oscar markalı cihazlara verilen Standart Garanti süresi üzerine ilave edilen 5 yıllık süreyi kapsar.

- Cihazınızın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı, firmamızın garantisi altındadır.( Aksesuar Hariç)

- Aşağıda belirtilen hasar ve arızalar 5yıl “BAKIM-ONARIM HİZMETİ” Anlaşması kapsamı dışındadır. Bu tür hasar ve arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

• Estetik ve aksesuar hasar/arızaları.

• Kullanım hataları, kullanım kılavuzunda belirtilen hususlara uygun olmayan şekilde kullanımından kaynaklanan hasar ve arızalar.

• Ürünün tüketiciye tesliminden sonra olan nakliye sırasında(düşme, aşırı sarsılma, darbe vb.) oluşan hasar ve arızalar.

• Voltaj dalgalanmaları, hatalı bağlanan elektrik tesisatları, cihazın etiketinde önerilen değerler haricindeki elektrik gerilim hatlarına bağlanması nedeniyle oluşan hasar ve arızalar, gaz tesisatı ve ürüne bağlanan ilave teçhizattan kaynaklanan tüm hasar ve arızalar.

• Yangın, sel, yıldırım gibi doğal afetlerden kaynaklanan hasar ve arızalar.

• Ürünün ticari amaçlar ile kullanımından kaynaklanan hasar ve arızalar.

• Soğutucularda kapı yönü değişimi ve gazlı ürünlerde LPG gaz dönüşümü uzatılmış garanti kapsamına girmemektedir.

- 5 yıl BAKIM-ONARIM HİZMETİ Anlaşması süresi içinde oluşabilecek arızalardan dolayı ürün değişimi veya iadesi talep edilemez.

- 5 yıl BAKIM-ONARIM HİZMETİ ön yüzde belirtilen bir ürün için geçerlidir.

- Bu belge ciro edilemez, nakde çevrilemez. Belgenizi saklayınız.

- Belgenin geçerli olması için, belgenin satış tarihini takip eden en geç bir ay içinde ürünün seri numarası bilgisiyle yetkili servise ulaştırılarak aktivasyonun yaptırılması gerekmektedir.

- Ürün garantisi bitimi tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.

- 6052 sayılı TKHK’nin 57/3 maddesi gereği, tüketicinin yasal hakları saklıdır.

- 6698 Sayılı KVKK uyarınca gerekli aydınlatma metni ilgili kişinin ek garanti hizmetini almış olduğu internet sitesinde bulunmakta olup ilgili kişi tarafından okunmuştur. İlgili kişi açık rızası ile ilgili aydınlatma metninde yer alan amaçlarla ve sınırlı olarak kişisel verilerinin işlenmesini ve aktarılmasını onaylamıştır.

- İLAVE BAKIM-ONARIM HİZMETİ” Anlaşmasının geçerli olması için ürünün fatura tarihi itibariyle 6 ay içinde satın alınmış olması ve yetkili servis tarafından aktivasyonunun yapılmış olması gerekmektedir.

SER DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN İLAVE BAKIM-ONARIM, EK GARANTİ VE TÜKETİCİ HİZMETİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

1. TANIMLAR

A. KİŞİSEL VERİ : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

B. İLGİ KİŞİ : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

C. VERİ SORUMLUSU : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

2. VERİ SORUMLUSUNUN VE VARSA TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca yukarıda tanımına yer verilen Veri Sorumlusuna ait bilgiler Kanunun 10. Maddesi gereğince aşağıda yer almaktadır.

Veri Sorumlusunun Unvanı : Vergi / Mersis Numarası : Adresi : Telefon Numarası : KEP Adresi : E-Posta Adresi : İnternet Adresi : Fax :

3. VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Veri Sorumlusu tarafından işbu aydınlatma metni kapsamında ilgili kişinin işlenen/işlenecek kişisel verileri aşağıda sınıflandırılmıştır.

Kimlik Bilgisi : Adı, Soyadı, T.C Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyet, Medeni Durum, Lokasyon : Konum Müşteri İşlem : Fatura, İrsaliye, Servis Formu, Garanti Belgesi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca yukarıda tanımına yer verilen Veri Sorumlusuna ait bilgiler Kanunun 10. Maddesi gereğince aşağıda yer almaktadır.

Veri Sorumlusunun Unvanı:

Vergi / Mersis Numarası:

Adresi:

Telefon Numarası:

KEP Adresi:

E-Posta Adresi:

İnternet Adresi:

Fax:

3. VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Veri Sorumlusu tarafından işbu aydınlatma metni kapsamında ilgili kişinin işlenen/işlenecek kişisel verileri aşağıda sınıflandırılmıştır.

Kimlik Bilgisi: Adı, Soyadı, T.C Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyet, Medeni Durum,

Lokasyon: Konum

Müşteri İşlem: Fatura, İrsaliye, Servis Formu, Garanti Belgesi

İletişim: Telefon, E-Posta, Fax, Sosyal Medya Hesabı, Adres Bilgisi

İşlem Güvenliği: IP adresi, internet sitesi giriş ve çıkış kayıtları, şifre ve parola, çerez kayıtları

Diğer Bilgiler: İmza, talep edilmediği halde ilgili kişi tarafından iletilen diğer bilgiler, dilekçe veya formlara eklenen belgelerde yer alan kişisel veriler

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Veri Sorumlusuna başvuru formunu doldurarak, yazılı, sözlü, internet ortamında veya kanunda belirtilen diğer yöntemlerle iletmiş olduğunuz veya ileteceğiniz kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları ve amaçları dahilinde yine aynı Kanununda belirtilen temel ilkelere uygun olarak aşağıda yer alan amaçlarla işlenecektir.

Almış olduğunuz ürün ve hizmete ilişkin Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuatında yer alan haklardan faydalanmanız amaçlarıyla,

Almış olduğunuz ürün ve hizmete ilişkin başvuru, tavsiye, şikayet ve başvuruların ilgilisine yönlendirilmesi, iletilmesi ve sonuçlandırılması amaçlarıyla,

Almış olduğunuz ürün ve hizmete ilişkin süreçlerin yönetilmesi, cevaplandırılması ve başvurucunun kimliğinin tespit edilmesi ve başvurucu ile irtibat sağlanması amaçlarıyla,

İşlenmektedir. BU DOĞRULTUDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER YALNIZCA İŞLENDİKLERİ AMAÇLA BAĞLANTILI, ORANTILI VE SINIRLI BİR ŞEKİLDE İŞLENMEKTEDİR.

5. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARILMA AMACI

Veri Sorumlusu tarafından yukarıdaki amaçlarla işlenen kişisel verileriniz yine bu amaçlar dahilinde ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunun tarafından belirlenen koşullara uygun olarak başvurunuzun niteliğine ve Veri Sorumlusunun kanuni yükümlülüklerine göre:

• İlgili Kişiye,

• Veri Sorumlusunun bağlı şirketlerine,

• “Simfer” ve “Oscar” markalarını ortak kullanan şirketlere,

• Veri Sorumlusunun ortaklarından herhangi birinin ortağı olduğu şirketlere,

• Tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza,

• Bayilerimiz ve yetkili servislerimize,

• Danışmanlık hizmeti, müşavirlik hizmeti aldığımız gerçek veya tüzel kişilere,

• Kanunen veya sözleşmeye dayanarak paylaşma yükümlülüğümüzün bulunduğu kişilere veya kurumlara

Aktarılacaktır.

6. KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; internet sitesi, sosyal medya uygulamaları, çağrı merkezi kayıtları, başvuru formları, fatura, garanti belgesi, irsaliye ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız veya Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunun 5. Maddesinde açık şekilde belirtilen diğer veri işleme şartları kapsamında otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmakta ve işlenmektedir.

Veri sorumlusu tarafından toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuatında yer alan haklardan faydalanmanız, faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi, bu kapsamda hizmetlerimizin yürütülebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerimizi eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmemiz, meşru menfaatlerimiz için işlenmesinin zorunlu olması sebepleriyle işlenecektir.

7. İLGİLİ KİŞİNİN KVKK KAPSAMINDA YER ALAN HAKLARI

Veri Sorumlusu tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi sebebiyle Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 11. Maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca; SER DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’ne noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya SER DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’nin Merkez: 15 Temmuz Mah. Bahar Cad. No:6/42 Bağcılar 34212 İstanbul Fabrika: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 23. Cadde No:33 38010 Melikgazi Kayseri adreslerinden birisine kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen (veya yetkili vekili marifetiyle) başvuruda bulunarak;

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınız bulunmakta olup, Veri Sorumlusu olarak tarafımıza iletilen başvurularınız, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içeresinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Saygılarımızla,

SER DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ek Garanti

GENEL BİLGİLER
ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürünü satın aldığınız bayinin düzenlemiş olduğu Faturanızı yükleyiniz.

Ürününüzün seri numarasını; ürün üzerinden, montaj hizmeti aldığınız montaj servis fişinden veya yetkili servise montaj yaptırdıysanız Simfer Mütşeri Hizmetleri'nin 08502010352 numaralı telefonundan öğrenebilirsiniz.

Ürün ile birlikte verilen Garanti Belgenizi yükleyiniz.

Ek Garanti

GENEL BİLGİLER
ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürününüzün seri numarasını; ürün üzerinden, montaj hizmeti aldığınız montaj servis fişinden veya yetkili servise montaj yaptırdıysanız Simfer Müşteri Hizmetleri'nin 08502010352 numaralı telefonundan öğrenebilirsiniz.